Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Nr 1 z dnia 22.01.2020 r. Drukuj
czwartek, 23 stycznia 2020 12:26

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Biologii UW
zwołuje
zebranie wyborcze
nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni

w celu wyboru na kadencję 2020 - 2024:

Członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego (7 mandatów)

Zebranie odbędzie się w dniu 30.01.2020 r. (czwartek) o godzinie 10:00, w Sali Rady Wydziału (102A) w gmachu Wydziału Biologii UW przy ulicy Miecznikowa 1.

Komisja uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 10 oraz art 25 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668):

czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi Uniwersytetu Warszawskiego

bierne prawo wyborcze przysługuje osobie, która:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie była karana karą dyscyplinarną;
  • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
  • nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Kadencja Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna się 3 marca 2020 r.

Przewodniczący WKW
dr Radosław Mazur