logo Uniwersytet Warszawski


REGULAMIN KONKURSU DSM Drukuj
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 14:27

REGULAMIN KONKURSU DSM
(Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych dla młodych naukowców)
na Wydziale Biologii UW
22 marca 2004 (z poprawkami z 17 maja 2004, 19 lutego 2007, 27 stycznia 2014, 26 lutego 2018, 18 lutego 2019)

 1. Do konkursu mogą przystępować osoby prowadzące działalność naukową na Wydziale Biologii UW, które:
  1. są doktorantami lub są nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora. Słuchacze studiów doktoranckich lub szkół doktorskich w momencie złożenia wniosku powinni mieć przed sobą co najmniej 12 miesięcy studiów;
   lub
  2. posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Limit ten ulega przedłużeniu o okres urlopu rodzicielskiego i wychowawczego lub służby wojskowej.
 2. Kierownicy projektów, których łączne średnie roczne finansowanie przekracza 70 tysięcy PLN nie mogą ubiegać się o dotację DSM. Zadania zaplanowane w projekcie DSM nie mogą pokrywać się z zadaniami innych realizowanych projektów. Do wniosku należy dołączyć karty tytułowe, streszczenia i harmonogramy aktualnie realizowanych projektów, w których uczestniczy wnioskodawca.
 3. Finansowanie projektu DSM może być przyznane wyłącznie osobom, które oświadczą, że nie ubiegają się ani nie uzyskały finansowania z innych źródeł na badania przedstawione w projekcie DSM.
 4. Osoby, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu, o przyznanie kolejnego finansowania mogą ubiegać się dopiero po przyjęciu przez Komisję sprawozdania merytorycznego i finansowego poprzedniego projektu. O finansowanie nie mogą ubiegać się osoby, które w ubiegłej edycji konkursu nie dotrzymały terminu złożenia lub uzyskały negatywną ocenę sprawozdania.
 5. W ramach konkursu można się ubiegać o finansowanie prac badawczych i metodycznych, możliwych do realizacji w okresie finansowania. Jedna osoba może uczestniczyć w realizacji tylko jednego projektu DSM na Wydziale Biologii UW.
 6. Wszystkie wnioski muszą uzyskać akceptację kierownika zakładu lub pracowni, a wnioski składane przez doktorantów – także akceptację promotora.
 7. Osoby uprawnione do składania wniosków o finasowanie mogą tworzyć zespoły, również międzyzakładowe czy międzyinstytutowe. Wnioski zespołowe są finansowane w takiej samej wysokości jak indywidualne.
 8. Recenzentami mogą być wszyscy pracownicy Wydziału Biologii UW ze stopniem doktora habilitowanego oraz ci pracownicy ze stopniem doktora, którzy z przyczyn regulaminowych nie występują o wniosek DSM. Recenzentami nie mogą być: a) członkowie komisji DSM; b) pracownicy tego samego zakładu (instytutu niepodzielonego na zakłady) co wnioskodawca; c) promotor przyszłej rozprawy doktorskiej wnioskodawcy; d) współwykonawcy projektów, w których uczestniczy wnioskodawca.
 9. Autor projektu podaje nazwiska 4 kandydatów na recenzentów. Komisja może wprowadzić zmiany do proponowanej listy recenzentów. Z listy zatwierdzonej przez Komisję zostanie losowo wybranych dwóch recenzentów.
 10. O kolejności projektów na liście rankingowej decyduje średnia arytmetyczna z punktów przyznanych przez 2 recenzentów. Jeżeli punktacja recenzji różni się co najmniej o 25% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, Komisja po zapoznaniu się z projektem i recenzjami oraz po dyskusji dokonuje ostatecznej oceny projektu, której punktacja musi się mieścić w granicach punktacji proponowanej przez recenzentów. Recenzja, która nie zawiera merytorycznego i poprawnego pod względem formalnym uzasadnienia oceny w poszczególnych punktach formularza zostanie odrzucona i zastąpiona oceną Komisji.
 11. Autorom projektów przysługuje prawo do odwołania się do przewodniczącego Komisji od jej decyzji, w terminie 5 dni od momentu ogłoszenia wstępnych wyników konkursu.
 12. Wysokość finansowania projektu określana jest co roku.
 13. Kosztorys jest przedmiotem wnikliwej oceny recenzentów i członków Komisji, którzy mogą zaproponować autorowi/autorom stosowne zmiany. Od uwzględnienia proponowanych zmian uzależnia się przyznanie finansowania. Z przyznanej sumy maksymalnie 20% można wykorzystać na wynagrodzenia dla wykonawcy (-ów) i maksymalnie 25% na koszty konferencyjne.
 14. Odstępstwa od kosztorysu w poszczególnych kategoriach nie mogą przekraczać 10% przyznanej kwoty w danej kategorii. Większe odstępstwa od kosztorysu wymagają zgody Komisji, po złożeniu stosownego aneksu do przewodniczącego Komisji przed wydatkowaniem środków.
 15. Sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji projektu przyjmuje Komisja DSM, która w wątpliwych przypadkach może odwołać się do opinii recenzentów projektu. Komisja może wyróżnić najlepsze sprawozdania z realizacji projektów; liczba wyróżnionych sprawozdań nie może przekraczać 10% liczby finansowanych projektów. Kierownik wyróżnionego projektu otrzyma w kolejnym konkursie, w którym jego projekt zostanie zakwalifikowany do finansowania, premię w wysokości 10% wartości projektu. Premia może być przeznaczona na dowolne wydatki w ramach projektu niezależnie od limitów podanych w punkcie 13.
 16. Publikacje  powstałe w wyniku realizacji projektu DSM finansowanego przez Wydział Biologii UW muszą zawierać afiliację Wydziału Biologii UW. Ponadto, w publikacji należy w podziękowaniach (acknowledgements) zawrzeć formułę: „Projekt sfinansowano z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowane w wewnętrznym trybie konkursowym dla Wydziału Biologii UW, DSM nr.....”, lub „The study was financially supported by the Ministry of Science and Higher Education through the Faculty of Biology, University of Warsaw intramural grant DSM #....”.
 17. Formularze wniosku, recenzji i sprawozdania dostępne są na stronie WWW (http://www.biol.uw.edu.pl/) w INTRANECIE.

Kalendarium działań:

 1. przyjęcie sprawozdań - koniec marca
 2. składanie wniosków - połowa kwietnia
 3. rozstrzygnięcie konkursu - koniec maja

Załączniki do regulaminu:

 1. Wzór wniosku DSM
 2. Formularz oceny projektu DSM
 3. Sprawozdanie z projektu DSM
 


logo HR