logo Uniwersytet Warszawski


WB-K-34/2019 - Konkurs na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO w Zakładzie Genetyki Bakterii Drukuj
sobota, 02 listopada 2019 22:45

Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego
w Zakładzie Genetyki Bakterii Instytutu Mikrobiologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) z późniejszymi zmianami i Statutem UW

Warunki zatrudnienia: 1 pełen etat, czas określony; zatrudnienie na czas realizacji grantu SONATA BIS – na okres 13 miesięcy od dnia 01.03.2020. Kandydat wyłoniony w konkursie będzie podlegał regularnym ocenom okresowym.

Od kandydata wymagane są:

 1. stopień naukowy doktora w zakresie: bioinformatyki, biologii, biotechnologii, biochemii, biofizyki bądź nauk pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając okresów urlopów macierzyńskich/rodzicielskich/ojcowskich i wychowawczych);
 2. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w liczących się czasopismach międzynarodowych;
 3. plan dalszej działalności badawczej;
 4. duża samodzielność naukowa oraz bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym;
 5. pożądane doświadczenie w zakresie: i) analiz metagenomicznych, metatranskryptomicznych i/lub genomicznych mikrobiocenoz bakteryjnych; ii) umiejętność programowania (najlepiej w języku Python); (iii) doświadczenie w zakresie planowania i realizacji badań z zakresu mikrobiologii;
 6. pożądany staż zagraniczny lub krajowy i/lub widoczna aktywność o zasięgu krajowym i międzynarodowym, np. uczestnictwo w konferencjach naukowych, udział w realizacji projektów badawczych, współpraca z partnerami naukowymi z różnych jednostek naukowych udokumentowana wspólnymi publikacjami;
 7. skontaktowanie się z kierownikiem projektu w ramach którego będzie zatrudniony kandydat – dr hab. Łukasz Dziewit ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:

 1. podanie skierowane do J.M. Rektora UW zaopatrzone w klauzulę:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne”.;
 2. opia dyplomu doktora;
 3. nformacja o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony UW http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/);
 4. 3 fotografie;
 5. życiorys naukowy;
 6. spis publikacji;
 7. informację o przebiegu pracy zawodowej;
 8. ist motywacyjny;
 9. opinię ostatniego przełożonego lub promotora pracy doktorskiej.

(pkt. 5-8 w wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, ul. Ilji Miecznikowa 1 pok. 104 A) w terminie do 30 listopada 2019r. do godziny 10:00.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową. Wydział zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 27 stycznia 2020 r.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

DZIEKAN
Wydziału Biologii UW
Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska

 


logo HR